Vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningen HILLERØDS RIDDERE, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 25.02.2013.

§ 2
Formål
Foreningens formål er at udvikle et forum for menneskeligt samvær, og oplevelser ved at udbygge/udnytte synergien mellem de frivillige foreninger, erhvervslivet, kulturelle og kommunale ressourcer og frivillige kræfter i lokalsamfundet.

§ 3
Medlemskab
Som aktiv ridder kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt (via mail) til foreningens skatmester.

Kommunikation til og fra Hillerøds Riddere og det enkelte medlem foregår via mail.

§ 4
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære ridderforsamling og opkræves i begyndelsen af foreningsåret.

§ 5
Udelukkelse og eksklusion
Ridderbestyrelsen kan udelukke eller ekskludere en ridder, såfremt ridderens opførsel strider mod Hillerøds Ridderes vedtægter, eller ridderen på særlig grov måde har tilsidesat sine ridderpligter.

Beslutningen kan af ridderen ankes til den efterfølgende ridderforsamling.

§ 6
Ordinær ridderforsamling
Ridderforsamlingen er Hillerøds Ridderes øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær ridderforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts
måned.

Ridderforsamlingen indkaldes ved udsendelse af mail.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Ridderforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel som angivet ovenfor med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære ridderforsamling, skal være indsendt skriftligt (via mail) til ridderbestyrelsens formand senest 1 uge før ridderforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet ridderforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 7
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære ridderforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Ridderbestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af ridderbestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af riddere til bestyrelsen
8. Valg af 2 riddersuppleanter til bestyrelsen
9. Valg af ridderrevisor og ridderrevisorsuppleant
10. Eventuelt

§ 8
Ridderforsamlingens ledelse
Ridderforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være ridder i bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer og opløsning af Hillerød Riddere kræver dog kvalificeret majoritet jfr. §§ 14 og 15.

Valgbare til ridderbestyrelsen er alle riddere.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 ridder forlanger det.

Der tages referat af ridderforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9
Ekstraordinær ridderforsamling
Ekstraordinær ridderforsamling kan til enhver tid indkaldes af ridderbestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 1/5 af ridderne skriftligt over for ridderbestyrelsens formand fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal ridderforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære ridderforsamlings afholdelse som for den ordinære ridderforsamling.

§ 10
Ridderbestyrelse – valg
Ridderbestyrelsen er Hillerøds Ridderes daglige ledelse og repræsenterer Hillerøds Riddere i alle forhold. Ridderbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Der tages referat af ridderbestyrelsens forhandlinger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Hillerøds Riddere i henhold til vedtægterne.

Ridderbestyrelsen består af en ridderformand, en skatmester, en riddersekretær og 2-4 riddere, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære ridderforsamling. Der vælges hvert år 2-4 riddere til ridderbestyrelsen.

Ridderbestyrelsen konstituerer sig selv hurtigst muligt efter ridderforsamlingen. Der tages referat af denne konstituering, som udsendes til alle riddere sammen med referatet fra ridderforsamlingen.

§ 11
Tegningsret
Ridderbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ridderbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af riddere fra ridderbestyrelsen, heriblandt ridderformanden, er til stede.

Foreningen tegnes af ridderformanden.

§ 12
Regnskab
Hillerøds Ridderes regnskabsår er kalenderåret.

Ridderbestyrelsen skal inden den 1. marts afgive Årsrapporten for det foregående år til ridderrevisoren.

Den reviderede, godkendte Årsrapport forelægges i underskrevet stand den ordinære ridderforsamling til godkendelse.

Årsrapporten udsendes via mail til alle riddere senest en uge før den ordinære ridderforsamling.

§ 13
Revision
På den ordinære ridderforsamling vælges for et år ad gangen en ridderrevisor og en ridderrevisorsuppleant – jfr. § 10.

Ridderrevisoren skal hvert år inden ridderforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Ridderrevisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og Årsrapporten forsynes med en påtegning.

§ 14
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver ridderforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15
Opløsning af Hillerøds Riddere
For at kunne træffe beslutning om opløsning af Hillerøds Riddere, kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær ridderforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.

Den ekstraordinære ridderforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af Hillerøds Ridderes stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås dette flertal på en ridderforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ridderforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede riddere, der er til stede.

På samme ridderforsamling skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af Hillerøds Ridderes formue.

Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af opløsning af Hillerøds Riddere, skal den formue, der er i behold, anvendes til kulturelle/idrætslige formål i Hillerød Kommune.

———-

Således Hillerøds Ridderes vedtægter vedtaget på Riddersamling 7. marts 2024.

Ridderformand: Thomas Elong
Diregent: Erik Helmer